Tag Archive | FEW

DETERMINERS – TỪ HẠN ĐỊNH

 I. Định nghĩa

Các từ hạn định hay chỉ định từ là những từ thường được đặt trước các danh từ xác định để chỉ một người/sự việc/sự vật cụ thể hoặc đặc biệt mà bạn đang đề cập đến.

Do đó các đại từ nhân xưng (I, you, he, she, it, we, they) và các đại từ sở hữu (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) không thể dùng với các từ hạn định.

Vài từ hạn định chỉ có thể được dùng với danh từ đếm được hoặc không đếm được, trong khi có những từ hạn định khác có thể được dùng với cả hai. Bạn hãy học thuộc các từ được liệt kê sau đây:

Tiếp tục đọc